ข้อตกลงเบื้องต้น สำหรับกรณีการเรียนการสอน การหยุด-การลาขาดเรียน
  1. หากทางสตูดิโอ(วิทยากร) มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ที่ต้องหยุดในวันที่มีการเรียนการสอน ก็จะมีการแจ้งให้ทราบกันล่วงหน้า และทำการตกลงกันกรณีการเลื่อนเวลา รวมไปถึงการเรียนการสอนชดเชยเป็นกรณีเฉพาะไป ( * ในส่วนนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ปกติก็ดำเนินการอบรมไปตามรอบวัน/เวลาอบรมที่ล็อคตกลงกันไว้แล้วเป็นปกติเสมอ )


  2. กรณีผู้เรียนลาหยุด : จะด้วยเหตุจำเป็นใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งวิทยากร หรือทางสตูดิโอทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเรียนครั้งถัดไป โดยวิทยากรจะจัดหาเวลาเพื่อสอนชดเชยเนื้อหาในส่วนที่ลาหยุดไปนั้นตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากผู้เรียนขาดไปเฉยๆ หรือขาดเรียนบ่อยครั้งเกินวิสัยปกติ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบเหตุผล ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ไม่สอนชดเชยให้ ยกเว้นพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ (กรณี มาสาย ก็ทำนองเดียวกัน)


  3. กรณี เลิกเรียนกลางคัน(Drop) หรือ ผู้เรียนจำเป็นต้องหยุดพักการเรียนด้วยเหตุจำเป็น : ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรม(ด้วยวิธีการคิดเงินหักจากเวลาที่ได้เรียนไปแล้ว หรือวิธีคิดแบบใดๆก็ตาม) แต่ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนชดเชยต่อในส่วนที่เหลือได้ โดยพิจารณาเลือกช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมต่อไป


  4. กรณีผู้เรียนมีเหตุจำเป็นต้องการเปลี่ยนวัน หรือ รอบวัน/เวลาเรียนเดิมเป็นรอบอื่นๆ ก็สามารถแจ้งได้ โดยเช็คกับทางสตูดิโอว่าช่วงวัน/เวลาที่ต้องการนั้นว่าง-สามารถย้ายไปลงเรียนได้หรือไม่วัตถุประสงค์ของข้อตกลงเบื้องต้นนี้ เป็นการเคารพเวลาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการเรียนการอบรม ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้เรียนนั้นเอง